• December 13, 2021

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตรียมตัวอย่างไร ใครบ้างควรตรวจสอบ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตรียมตัวอย่างไร ใครบ้างควรตรวจสอบ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นกฎหมายที่สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2558 และกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550

คุณสามารถใช้บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญวิศวกรมืออาชีพตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี PM ระบบไฟฟ้า PM หม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับเขียนแบบ Single line Diagram ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครบวงจร

ใครบ้างที่ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานหมายถึง การตรวจสอบการทดสอบ การตรวจทดสอบ การศึกษาหรือการค้นคว้า การวิเคราะห์ การค้นหาข้อมูลเชิงสถิติต่างๆเพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต เพื่อนำไปสู่การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงงานให้เกิดความปลอดภัย

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นๆ ที่รัฐมนตรีได้กำหนด โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวจะต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานด้วย การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การเตรียมตัวก่อนตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบจากแบบไฟฟ้าที่เรียกว่า single line diagram เป็นหัวข้อที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ดังนั้น โรงงานหรือบริษัทไหนที่ยังไม่มีแบบ single line diagram  จะต้องให้วิศวกรเป็นผู้เขียนแบบให้ก่อน เพื่อความถูกต้องหลังจากนั้นทางผู้ตรวจสอบจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ผู้รับการตรวจสอบจะได้รับรายงานรับรอง 1 ฉบับตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด

สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยใช้บริการกับสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ขอเน้นย้ำว่าต้องใช้บริการกับสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น การทำ PM ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการทดสอบ ACB ฟังชั่นเทส การทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกตู้ควบคุมและภายใน ขันแน่นอุปกรณ์ในตู้ MDB พร้อมทำความสะอาดบัสบาร์ ทำการรีมาร์คจุดหัวน๊อตในตู้คอนโทรล ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ตู้เมนสวิตช์ทุกตัว ตรวจสอบระบบสายดินและการต่อหลักดิน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็คือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องเตรียมตัวอย่างไร แล้วใครบ้างที่ควรตรวจสอบ พร้อมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งให้บริการโดยหน่วยงานที่รับตรวจสอบแต่ต้องเลือกหน่วยงานที่เราเชื่อถือได้เท่านั้น